Dịch vụ visa Việt Nam/ Vietnam Visa Service

Ngày đăng: 02/11/2020

1. GIA HẠN VISA VIỆT NAM/ VISA VIETNAM EXTENSION

  • Giấy tờ cần cung cấp/ Documents to be provided
  • Hộ chiếu gốc / Original passport
  • Thư bảo lãnh (Nếu có) / Letter of guarantee (if any)

2. CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VIỆT NAM / APPROVAL LETTER ON ARRIVAL

  • Giấy tờ cần cung cấp/ Documents to be provided
  • Hình chụp hộ chiếu / Photo of of your passport identity page.
  • Thư bảo lãnh (Nếu có) / Letter of guarantee (if any)

*Lưu ý/Note: Hành khách phải trả thêm 20 USD và cung cấp 2 ảnh cỡ hộ chiếu tại sân bay / Passenger have to pay an additional 20 USD and provide 2 passport size photograph at the airport. 

TOUR HẤP DẪN